آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی امور خدماتی حوزه امور عمومی شرکت

تاریخ شروع:: 
۱۰ تیر ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۰ تیر ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۶ مرداد ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۷ مرداد ۱۳۹۷

آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی امور خدماتی حوزه امور عمومی شرکت
شرکت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مر حله ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط(با تایید صلاحیت معتبر اداره کار) جهت امور خدماتی حوزه امور عمومی شرکت (شامل: نیروهای میزبان، متصدی اداری و دفتری و راهبری خودروهای سبک و سنگین) به شرح زیر اقدام نمایند.
۱) محل پروژه: حوزه ستادی و شهرهای تابعه شرکت آبفا استان فارس
۲) مدت اجرا پروژه: ۱۲ ماه شمسی
۳) محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: خیابان قدوسی غربی، نبش خیابان سبحانی، شرکت آبفا استان فارس، دفتر قراردادها
۴) برآورد اولیه: ۳۹۴۰۶ میلیون ریال
۵) تاریخ نهایی اخذ اسناد: ۹۷/۰۴/۲۰
۶) تاریخ نهایی قبول پیشنهادها: ۹۷/۰۵/۰۶
۷) تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکت های ارزیابی: ۹۷/۰۵/۰۷
به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود
۸) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیارد و سیصد و ده میلیون) ریال
۹) نوع تضمین شرکت در مناقصه:
الف - ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آبفا استان فارس با سه ماه اعتبار از تاریخ صدور.
ب - چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما
۱۰) قیمت اسناد مناقصه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیون) ریال (واریز به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانک ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شرکت آبفا استان فارس) یا پرداخت از طریق دستگاه پوز واقع در واحد امور مالی شرکت آبفا فارس.
۱۱) تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
۱۲) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در مناقصه درج شده است.
۱۳) جهت دریافت اسناد، همراه داشتن معرفی نامه کتبی از شرکت و کارت ملی معتبر الزامی می باشد.
تاریخ آگهی نوبت اول ۹۷/۰۴/۱۱
تاریخ آگهی نوبت دوم ۹۷/۰۴/۱۶

منافصه