ارائه خدمات تغيير نام مشترك آب و فاضلاب

در صورتي كه تصميم به تغيير نام اشتراك آب يا فاضلاب ملك خود داريد، لطفاً مطالب زیر را مطالعه فرمایید.

مدارك موردنياز
۱- اصل و فتوكپي سندمالكيت به نام شده (همراه با صفحات نقل و انتقال) يا وكالت محضري(درصورت وجود قولنامه، سند كاغذي و اوقافي تاييديه شورا الزامي است).
۲ -اصل و فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مالك و يا وكيل قانوني وي
۳- فرم درخواست مربوطه(فرم شماره ۷ آبفا)
۴-آخرين قبض آب بهاء تسويه شده
۵-پاكت آدرس نويسي شده توسط متقاضي
۶-اصل و فتوكپي پايان كارساختماني

دریافت فرم درخواست تغییرات انشعاب (فرم شماره ۷ آبفا) ۱۲۵KB

 

 

 

روش های ثبت درخواست
۱- از طریق سامانه خدمات مشترکین و طی مراحل درخواست
۲- از طریق دفاتر پیشخوان دولت
۳- مراجعه به اداره آبفا

< مراحل گردش كاردردفاترپيشخوان
۱-تكميل فرم درخواست مربوطه(فرم شماره ۷ آبفا).
۲-دريافت مدارك و برابراصل نمودن آنها و تاييد آخرين قبض پرداخت شده.
۳- اسكن مدارك و وارد نمودن مشخصات در سيستم پيشخوان و دريافت كد رهگيري.
۴- صدور صورتحساب از نرم افزار دفاتر پيشخوان و دريافت مبلغ مربوطه و هزينه پستي طبق مقررات و واريز سهم آبفا به حساب معرفي شده در سيستم دفاتر پيشخوان و برداشت كارمزد خدمات الكترونيك باجه اي و هزينه پستي از مبلغ دريافت شده.
۵-ثبت مبالغ دريافتي در سيستم و اعلام كد رهگيري به متقاضي.
۶- ارسال مداراك و اصل فيشهاي واريزي به آبفا محل (۱ روز کاری).
۷-بررسي درخواست و انجام يا عدم انجام خدمات مربوطه و ارسال پاكت پشت نويسي از طريق پست به محل مشترك . (۲ روز کاری).

مراحل گردش كار در مراجعه به اداره آبفا
» لطفاً ضمن مراجعه به واحد امور مشتركين اداره آبفا، درخواست كتبي خود مبني بر تغيير نام اشتراك آب يا فاضلاب ملك را به مسئول واحد امور مشتركين ارائه فرمائيد.
» هنگام مراجعه براي تغيير نام، بايستي مدارك معتبر دال بر خريد و فروش ملك و يا علت تغيير نام را به مسئول واحد امور مشتركين ارائه فرمائيد.
» متصدي امور مشتركين پس از تحويل گرفتن پرونده شما از متصدي بايگاني و بررسي پرونده، نتيجه را به اطلاع شما خواهد رساند.
» لطفاً براي دريافت فيش هاي كارشناسي و نقل و انتقال به متصدي صدور فيش مراجعه فرمائيد و پس از واريز فيش هاي كارشناسي و نقل و انتقال به حساب اداره (جهت اطلاع شما، شماره حساب اداره بر روي ديوار پشت متصدي صدور فيش نگاشته شده است)، نسخه مخصوص متقاضي را نزد خود نگه داريد و فيش هاي مخصوص پرونده و مخصوص حسابداري را به متصدي صدور فيش ارائه نمائيد و نوبت كارشناسي را جويا شويد.
» كارشناس ارزياب.اداره آبفا پس از بازديد از ملك شما و مطابقت اطلاعات با مندرجات پرونده و در صورت عدم وجود مغايرت عرصه و اعيان و مشخصات مالك و ملك پرونده را به متصدي مشتركين ارجاع خواهد داد.
» متصدي امور مشتركين ضمن دريافت مدارك لازم جهت تغيير نام، فرمهاي مربوطه را تكميل نموده و انتقال دهنده و انتقال گيرنده به همراه دو نفر شاهد را نزد مسئول واحد امور مشتركين هدايت خواهد كرد تا پس از امضاي فرمها و تاييد مسئول واحد امور مشتركين، پرونده جهت ثبت شماره به دبيرخانه ارسال شود.
» يك نسخه از فرم هاي تغييرنام به متقاضي تحويل داده خواهد شد.
» درصورتيكه مغايرتي در پرونده وجود داشته باشد مطابق دستورالعمل آيين نامه عملياتي شركت اقدام مي گردد.
» مدت زمان انجام كار: در كمتر از دو روز تغييرنام اشتراك آب يا فاضلاب صورت خواهد گرفت.