ارائه خدمات جابجايي كنتور

در صورتي كه به تشخيص كارشناسان يا مأمورين قرائت كنتور اداره آبفا و يا به درخواست خودتان، كنتور شما نياز به جابجايي داشته باشد، لطفاً به یکی از روش های زیر اقدام نماييد.
مدارك موردنياز
۱- فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲ -آخرين قبض آب  بهاء تسويه شده
۳-اصل و فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مالك و يا وكيل قانوني وي
۴-پاكت آدرس نويسي شده توسط متقاضي
۵- درصورت تغييرات ساختماني ارائه مدارك شهرداري (مجوز افزايش بنا يا تجديد بنا)

دریافت فرم درخواست تغییرات انشعاب (فرم شماره ۷ آبفا) ۱۲۵KB

 

 

روش های ثبت درخواست
۱- از طریق سامانه خدمات مشترکین و طی مراحل درخواست
۲- از طریق دفاتر پیشخوان دولت
۳- مراجعه به اداره آبفا

مراحل گردش كار در دفاتر پيشخوان
۱- تكميل فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲- دريافت مدارك وبرابراصل نمودن آنها و تاييد آخرين قبض پرداخت شده
۳- اسكن مدارك و وارد نمودن مشخصات در سيستم پيشخوان و دريافت كد رهگيري
۴- صدور صورتحساب از نرم افزار دفاتر پيشخوان و دريافت مبلغ مربوطه و هزينه پستي طبق مقررات و واريز سهم آبفا به حساب معرفي شده در سيستم دفاتر پيشخوان  و برداشت كارمزد خدمات الكترونيك باجه اي و هزينه پستي از مبلغ دريافت شده .
۵- ثبت مبالغ دريافتي در سيستم و اعلام كد رهگيري به متقاضي
۶- ارسال مدارك و اصل فيشهاي واريزي  به اداره آبفا محل (۱ روز کاری).
۷- بررسي درخواست توسط اداره آبفا و اعلام امكان (درصورت امكان فيش هاي واريزي و استعلامهاي مورد نياز با كروكي محل، توسط آبفا در پاكت قرار ميگيرد ) يا عدم امکان توسط پاكت پشت نويسي از طريق پست به محل ارسال ميگردد. (۲ روز کاری)
۸- مشترك جهت پرداخت هزينه هاي مربوطه  به بانك يا دفترپيشخوان يا سايت آبفا مراجعه مي نمايد و پس از پرداخت ، استعلامهاي مورد نياز از ارگانهاي مختلف را جمع آوري و به دفتر پيشخوان تحويل مي دهد
۹- فيشهاي واريزي مشترك توسط دفتر وارد سايت دفاتر و اصل آن طي پاكت ليبل دار به اداره آبفا ارسال ميگردد.
۱۰-آبفا زمان نصب يا انجام خدمات را ازطريق دفتر يا سايت آبفا به اطلاع مشترك ميرساند.

مراحل گردش كار در مراجعه به اداره آبفا
» لطفاً ضمن مراجعه به واحد امور مشتركين اداره آبفا، درخواست كتبي خود مبني بر جابجايي كنتور را به مسئول واحد امور مشتركين ارائه فرمائيد.
» با مراجعه به متصدي صدور فيش، فيش هاي كارشناسي را تحويل گرفته و پس از واريز به حساب اداره (جهت اطلاع شما، شماره حساب اداره بر روي ديوار پشت سر متصدي صدور فيش نگاشته شده است) به متصدي صدور فيش ارائه فرمائيد تا نوبت كارشناسي به شما اعلام شود.
» كارشناس اداره آبفا پس از تكميل قسمت اول فرم جابجايي كنتور ضمن بازديد از محل فعلي قرارگيري كنتور در صورت امكان جابجايي كنتور مراتب را در قسمت سوم تأييد مي نمايد و نتيجه را به اطلاع شما خواهد رساند.
» كارشناس (ارزياب) اداره آبفا پس از بازديد از محل قرارگيري فعلي كنتور شما، برآورد هزينه هاي جابجايي كنتور را نيز به اطلاع شما خواهد رساند.
» پس از اعلام امكان جابجايي كنتور، لطفاً براي تهيه فيش هاي مربوطه به متصدي صدور فيش مراجعه فرمائيد و پس از واريز به حساب اداره نسخه مخصوص متقاضي را نزد خود نگه داريد و فيش هاي مخصوص پرونده و مخصوص حسابداري را به متصدي صدور فيش ارائه نمائيد.
» لطفاً پس از تهيه لوازم مورد نياز جابجايي كنتور، مراتب را به واحد نصب كنتور اعلام فرماييد تا نسبت به جابجايي كنتور در اسرع وقت اقدام گردد.
» مدت زمان انجام كار: در كمتر از دو روز كنتور شما جابجا خواهد شد.
• محل نصب استاندارد كنتور محلي است كه در اولين نقطه ورودي به منزل و در دسترس كنتورخوان باشدو طريقه نصب استاندارد كنتور به اين طريق است كه قبل از كنتور شير قطع و وصل وبعد از كنتور شير يك طرفه و شير فلكه اصلي بسته شود .
• تهيه لوازم موردنياز جابجايي كنتور به همراه لوازم موردنياز جابجايي احتمالي انشعاب آب ملك بر عهده متقاضي مي باشد.