تجدید آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی به شماره ۶۰۰/۳۰۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ شماره آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۳۲

نوع: 
دو مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۱۰ Azar 1397
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۷ Azar 1397
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲ دی ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۳ دی ۱۳۹۷
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

آگهــي تجدید  ارزیابی کیفی مناقصــه عمومی  دو مرحله ای ( شماره  ۶۰۰/۳۰۹۱۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

 

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید  لوله پلی اتیلن آبرسانی  (HDPE- PE100 ) درسایزهای مختلف مورد نیاز پروژه های آبرسانی با کیفیت مطلوب مطابق استانداردهای INSO 14427-1   و ۱۴۴۲۷-۲ INSO طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه جهت ادارات تابعه از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي دو مرحله اي اقدام نمايد لذا از کلیه تولید کنندگان که  دارای کد معاملاتی (‌بورس ) میباشند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

 • شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۳۲ می باشد .
 • محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
 • محل تسليم پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  و شيراز ، شركت آبفا استان فارس (ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي ، نبش خیابان سبحانی ، بلوك ۴۰۶ طبقه اول ، واحد دبيرخانه  ، کد پستی ۷۱۸۶۸۹۸۴۶۵)
 • آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه : شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
 • تاريخ نهايي قبول پيشنهادات : یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
 • تاريخ كمسيون بازگشايي پاكات : دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
 • اعتبارات طرح از محل اعتبار عمرانی (اسناد خزانه و اوراق مشارکت که در اسناد مناقصه با نمادهای تخصیصی درج گردیده).
 • مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ۵.۰۱۳.۳۸۴.۷۵۰  ریال (بصورت (( ضمانتنامه بانكيفرآیند ارجاع کار )) در وجه شركت آب و فاضلاب استان  فارس )
 • قيمت اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال ( خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir  )
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر و خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری و تحویل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است .
 • این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://www.setadiran.ir/‎  تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند ،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.
 • نوبت اول آگهي : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰                                   نوبت دوم آگهي : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

   

                                                                                                   (( شركت آب و فاضلاب استان  فارس  ))

منافصه