آگهی و اسناد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات اندازه گیری فلزات سنگین جهت شهر سپیدان به شماره ۶۰۰/۳۲۳۱۶ و شماره درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۳۳

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۱۵ Azar 1397
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۹ Azar 1397
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱ دی ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲ دی ۱۳۹۷
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

آگهــي تجدید  ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای   ( شماره ۳۲۳۱۶ /۶۰۰ ۹۷/۰۹/۱۵) 

 

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خريد یکدستگاه تجهیزات اندازه گیری فلزات سنگین (پلاروگراف ) طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه جهت شهرسپیدان از  طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي اقدام نمايد. از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان  جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

 • شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۳۳ می باشد.
 • محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://www.setadiran.ir/‎ 
 • محل تسليم پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و شيراز ، شركت آبفا استان فارس (ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي ، نبش خیابان سبحانی ، بلوك ۴۰۶ طبقه اول ، واحد دبيرخانه )
 • آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه: دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
 • تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: پایان وقت اداری شنبه  ۹۷/۱۰/۰۱
 • تاريخ كمسيون بازگشايي پاكات : ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۲
 • اعتبارات طرح از محل اعتبارات عمرانی میباشد. (اسناد خزانه اسلامی بند " ز " تبصره ۵ اخذا ۷۰۱ به سر رسید ۱۳۹۷/۰۹/۲۰).
 •  مبلغ تضمين شركت درمناقصه ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بصورت ضمانتنامه بانكي فرآیند ارجاع کار در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس)
 • قيمت اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال (خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت http://www.setadiran.ir/‎  )
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است .
 • اين آگهي در سايت اينترنتي www.abfa-fars.ir  نيز درج گرديده است .
 • این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://www.setadiran.ir/‎  ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام ، اسناد را از طریق سامانه خریداری و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند ،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی در موعد مقرر ( حداکثر پایان وقت اداری ۹۷/۱۰/۰۱) تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.
 • نوبت اول آگهی : ۹۷/۰۹/۱۵                                                                          نوبت دوم آگهی : ۹۷/۰۹/۱۷

   

                                                                                                   (( شركت آب وفاضلاب  استان فارس  ))

منافصه