برون سپاری عملیات بهره برداری ،‌تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آب رسانی خط محرم به لامرد ، مهر و وراوی و حوزه عملکرد امور آبفا شهر لامرد

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۸ Azar 1397
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۸ دی ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۳ دی ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۴ دی ۱۳۹۷
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

                   فرا خوان مناقصه عمومي و ارزیابی کیفی یک مرحله ای شماره        ۹۷/۱۴۰/۳۴۰۴۵تاریخ ۹۷/۰۹/۲۵

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظردارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت برون سپاری عمليات بهره برداري، تعمير ونگهداري و رفع اتفاقات تاسیسات آب رسانی خط محرم به لامرد، مهر و وراوی و حوزه عملکرد امور آبفا شهر لامرد اقدام نمايد. لذا کليه شرکت های داراي رتبه بهره برداری و  نگهداری از تاسیسات آب (از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) و يا رتبه ۵ و بالاتر در رشته آب با سابقه کار اجرایی در تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع و انتقال آب (با ارائه مستندات) دعوت مي گردد نسبت به اخذ اسناد به شرح زير اقدام نمايند.

۱) محل پروژه : تاسیسات آب رسانی خط محرم شهرهای لامرد، مهر و وراوی و حوزه عملکرد امور آبفا شهرلامرد طبق اسناد مناقصه

۲) مدت اجرا پروژه: یک سال و قابل تمدید تا ۲ سال دیگر بر اساس شرایط مناقصه.

۳) محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: خيابان قدوسي غربي، نبش خيابان سبحاني، شركت آب و فاضلاب استان فارس، طبقه۲، دفتر قراردادها

۴) برآورد اوليه : ۱۱.۳۲۹ ميليون ريال

۵) تاريخ نهايي اخذ اسناد :  ۹۷/۱۰/۰۸ 

۶) تاريخ نهايي قبول پيشنهادها :  ۹۷/۱۰/۲۳

۷) تاريخ كمسيون بازگشايي پاكت ها : ۹۷/۱۰/۲۴

به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نمي شود

۸) مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع کار :  ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ (چهارصد و شصت و پنج میلیون) ريال

۹) نوع تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:

   الف - ضمانتنامه بانكي به نفع شركت آب و فاضلاب استان فارس با سه ماه اعتبار از تاريخ صدور  

۱۰) قيمت اسناد مناقصه : ۱.۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیون) ريال ( واريز به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شركت آبفا استان فارس) یا پرداخت از طریق دستگاه پوز واقع در واحد امور مالی شرکت آبفا فارس.

۱۱) تامين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت مي باشد.

۱۲) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در مناقصه درج شده است.

۱۳) جهت دريافت اسناد، همراه داشتن معرفي نامه کتبی از شرکت و كارت شناسایی معتبر الزامي مي باشد.

۱۴) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در شرایط مناقصه درج شده است.

۱۵) وب سايت جهت بازبيني آگهي مناقصه. www.abfa-fars.ir  مي باشد.

شركت آب و فاضلاب استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول ۹۷/۰۹/۲۸                                  و                                      نوبت دوم ۹۷/۱۰/۰۱

منافصه