واگذاری نگهداری و تعمیرات شبکه و تاسیسات و رفع اتفاقات شهرهای لار و لطیفی اوز و جویم

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۹ آذر ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۹ دی ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۵ دی ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۶ دی ۱۳۹۷
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

فرا خوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۳۴۲۵۲/۱۴۰/د۹۷ تاریخ ۹۷/۰۹/۲۷
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي با ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط به منظور واگذاری نگهداری و تعمیرات شبکه و تاسیسات و رفع اتفاقات شهرهای لار، لطیفی، اوز و جویم اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای دارای رتبه تعمیرات و نگهداری از شرکت آبفا کشور و شرکتهای دارای رتبه حداقل ۵ آب یا بالاتر جهت انجام امور فوق دعوت می گردد جهت اخذ اسناد به شرح ذیل اقدام نمايند.
ردیف محل اجرا مدت اجرا مبلغ برآورد(ریال) مبلغ تضمین(ریال)
۱ شهرهای لار، لطیفی، اوز و جویم از۰۱/۱۰/۹۷به مدت یکسال شمسی.در صورت توافق طرفین و اخذ مجوزهای لازم تا دو سال دیگرقابل تمدید می باشد. ۸.۴۹۴.۵۰۰.۰۰۰ ۳۷۹.۸۳۵.۰۰۰
۲)محل اخذ اسناد مناقصه: خيابان قدوسي غربي، نبش خيابان سبحاني، شركت آبفا استان فارس، طبقه۲، امور قراردادها
۳)تاريخ نهايي فروش اسناد : ۹۷/۱۰/۰۹
۴)تاريخ نهايي تحويل پاكات: ۹۷/۱۰/۲۵
۵)تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات: ۹۷/۱۰/۲۶
۶)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۷) قيمت اسناد: ۱.۰۰۰.۰۰۰(یک میلیون) ريال ( واريز به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴بانك ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شركت آبفا استان فارس) یا پرداخت از طریق دستگاه پوز واقع در واحد امور مالی شرکت آبفا فارس.
۸)نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به نفع شركت آب و فاضلاب استان فارس با سه ماه اعتبار از تاريخ صدور.
۹) كليه هزينه هاي مربوط به درج آگهي در روزنامه خبر (دو نوبت) به عهده برنده مناقصه مي باشد.
۱۰) جهت دریافت اسناد، همراه داشتن معرفی نامه کتبی از شرکت و کارت ملی معتبر الزامی می باشد.
۱۱)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
۱۲) وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه. www.abfa-fars.ir مي باشد .
با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات كليه شركت كنندگان در مناقصه مي بايست در پايگاه مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كد كاربري دريافت نمايند و همراه با پاكات پيشنهاد خود كد كاربري را تحويل نمايند.http://iets.mporg.ir
شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول ۹۷/۰۹/۲۹ و نوبت دوم ۹۷/۱۰/۰۳

منافصه