مناقصه عملیات استقرار آزمایشگاه مقیم جهت کنترل مصالح طرح فاضلاب فیروزآباد

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۱ بهمن ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۸ بهمن ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

 

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۳۴

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي  بر اساس روش قیمت و کیفیت QCBS

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي نسبت به انتخاب مشاوران واجدشرايط حداقل  بارتبه ۳ در رشته ژئوتکنیک جهت  عمليات استقرار آزمایشگاه مقیم جهت کنترل مصالح طرح فاضلاب شهر فیروزآباد اقدام نمايد .

۱)محل پروژه : شهر فیروزآباد

۲)مدت اجرا ء پروژه : ۱۲ ماه

۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

۴)برآورد اوليه: ۲.۹۷۶.۳۲۶.۶۴۰ ريال.

۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۷/۱۱/۰۸

۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۷/۱۱/۲۴

۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۹۷/۱۱/۲۸ 

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹) قيمت اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

۱۱)اعتبارات طرح از محل  طرح فاضلاب شهر فیروزآباد به شماره ۱۵۰۳۰۰۲۲۰۳ مي باشد.

۱۲)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.

۱۳) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

 

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 

 

شركت آبفا استان فارس

 

تاريخ آگهي نوبت اول ۹۷/۱۱/۰۱  و نوبت دوم ۹۷/۱۱/۰۴

منافصه