فراخوان عمليات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرلامرد

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲ خرداد ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۱ خرداد ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۲ خرداد ۱۳۹۸
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

 

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۱۰

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل  بارتبه ۵ در رشته کاوشهای زمینی جهت عمليات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهرلامرد اقدام نمايد .

۱)محل پروژه : شهرلامرد

۲)مدت اجرا ء پروژه : ۵ ماه

۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

۴) )برآورد اوليه: ۸.۹۹۹.۰۵۸.۴۳۲ ريال.

۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۸/۰۳/۰۲

۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۸/۰۳/۲۱

۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۹۸/۰۳/۲۲  و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۹۸/۰۳/۲۶

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال .

۱۰) قيمت اسناد ۱۵۰۰۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

۱۱)اعتبارات طرح از محل محل اعتبارات آبرسانی به شهرهای کوچک استان ۴۰۱ ف۱۳۰۷۰۰۳ (اوراق بهادار نظیراسناد خزانه اسلامی یا اوراق مشارکت و...) مي باشد.

۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)

۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.

۱۴) جهت دريافت اسناد داشتن معرفي نامه و كارت ملي معتبر الزامي مي باشد.

۱۵) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

 

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 

 

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول۹۸/۰۲/۲۴  و نوبت دوم ۹۸/۰۲/۲۸

منافصه