آگهی مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی شماره ۶۰۰/۵۶۷۹ - ۹۸/۰۲/۳۱ در خصوص خرید کابل افشان و نیمه افشان جهت تصفیه خانه فاضلاب کازرون درج شده درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۱۲

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

آگهــي ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای   ( شماره ۵۶۷۹ /۶۰۰ ۹۸/۰۲/۳۱ ) 

 

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خريد کابل افشان و نیمه افشان جهت تصفیه خانه فاضلاب کازرون طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي اقدام نمايد. از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان  جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

 • شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۱۲   می باشد .
 • محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
 • محل تسليم پيشنهادات : بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  و ارسال کل مدارک به واحد دبیر خانه  شركت آب و فاضلاب استان فارس (شیراز ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي ، نبش خیابان سبحانی ، بلوك ۴۰۶ طبقه اول)
 • آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : شنبه  ۹۸/۰۳/۱۱
 • تاريخ نهايي قبول پيشنهادات : پایان وقت اداری روز شنبه  ۹۸/۰۳/۲۵
 • تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات : ساعت ۹ صبح روز یک شنبه  ۹۸/۰۳/۲۶
 • اعتبارات طرح از محل اعتبار عمرانی ( اسناد خزانه اسلامی به تاریخ سر رسید سال ۱۴۰۰ ).
 • مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال (بصورت ضمانتنامه بانكي فرآیند ارجاع کاردر وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس )
 • قيمت اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال ( واريز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت شعبه ميدان معلم كد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۶۰۳۱۷۵  بنام شركت آب و فاضلاب استان فارس فقط از طریق سامانه تذارکات الکترونیکی دولت )
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است .
 • اين آگهي در سايت اينترنتي www.abfa-fars.ir  نيز درج گرديده است .
 • این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند ،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

  نوبت اول آگهی : ۹۸/۰۲/۳۱                                نوبت دوم آگهی : ۹۸/۰۳/۰۲

   

                                                                                                   (( شركت آب وفاضلاب  استان فارس  ))

منافصه