کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در شهر کازرون

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۱ خرداد ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۱۳
نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل بارتبه ۵ در رشته کاوشهای زمینی جهت عملیات کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در شهر کازرون اقدام نمايد .
۱)محل پروژه : شهر کازرون
۲)مدت اجرا ء پروژه : ۵ ماه
۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
۴)برآورد اوليه: ۳.۵۹۸.۰۶۳.۷۲۳ ريال.
۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۸/۰۳/۱۱
۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۸/۰۳/۲۵
۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۹۸/۰۳/۲۶ و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۹۸/۰۳/۲۹
۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال .
۱۰) قيمت اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات تامین آب و آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی به شماره ۰۰۳ف۱۳۰۷۰۰۳ مي باشد.
۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)
۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول ۹۸/۰۳/۰۱ و نوبت دوم ۹۸/۰۳/۰۶

منافصه