عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب شهر داراب پیمان A10

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۳ تیر ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۳ تیر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۷ تیر ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۹ تیر ۱۳۹۸
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۱۵
نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل بارتبه ۵ در رشته آب جهت عمليات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب شهر داراب پیمان A10 اقدام نمايد .
۱)محل پروژه : شهر داراب
۲)مدت اجرا ء پروژه : ۱۸ ماه
۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
۴)برآورد اوليه: ۳۱.۵۵۶.۳۱۸.۴۱۳ ريال.
۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۸/۰۴/۱۳
۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۸/۰۴/۲۷
۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۹۸/۰۴/۲۹ و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۹۸/۰۴/۳۱
۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال .
۱۰) قيمت اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبار طرح فاضلاب شهر داراب مي باشد.
۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)
۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول ۹۸/۰۴/۰۳ و نوبت دوم ۹۸/۰۴/۰۹

منافصه