انتخاب پیمانکار جهت انجام سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۹ تیر ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۹ تیر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۳۰ تیر ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۳۱ تیر ۱۳۹۸
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهی مناقصه عمومي شماره ۱۴۰/۱۱۸۳۱/د۹۸ تاریخ ۹۸/۰۴/۰۴

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجد شرايط (با تایید صلاحیت معتبر اداره کار) جهت انجام سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل به شرح زير اقدام نمايند.
۱) محل پروژه : شهر شیراز
۲) مدت اجرا پروژه: ۱۲ ماه شمسی از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۱ لغایت ۹۹/۰۴/۳۱
۳) محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: خيابان قدوسي غربي، نبش خيابان سبحاني، شركت آبفا استان فارس، دفتر قراردادها
۴) برآورد اوليه : ۷۶۴.۵۰۰.۰۰۰ ريال
۵) تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۸/۰۴/۱۹
۶) تاريخ نهايي قبول پيشنهادها: ۹۸/۰۴/۳۰
۷) تاريخ كمسيون بازگشايي پاكت های ارزیابی: ۹۸/۰۴/۳۱
به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نمي شود
۸) مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ (سی و نه ميليون) ريال
۹) نوع تضمين شركت در مناقصه:
الف - ضمانتنامه بانكي به نفع شركت آبفا استان فارس با سه ماه اعتبار از تاريخ صدور.
۱۰) قيمت اسناد مناقصه : ۲۰۰.۰۰۰ (دویست هزار) ريال ( واريز به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شركت آبفا استان فارس) یا پرداخت از طریق دستگاه پوز واقع در واحد امور مالی شرکت آبفا فارس.
۱۱) تامين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت مي باشد.
۱۲) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در مناقصه درج شده است.
۱۳) جهت دريافت اسناد، همراه داشتن معرفي نامه کتبی از شرکت و كارت ملي معتبر الزامي مي باشد.
وب سايت جهت بازبيني آگهي مناقصه. www.abfa-fars.ir مي باشد.
شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول ۹۸/۰۴/۰۹ و نوبت دوم ۹۸/۰۴/۱۲

منافصه