برون سپاری قرائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات در شهرهای جهرم فسا و ششده

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

فرا خوان مناقصه عمومي و ارزیابی کیفی یک مرحله ای شماره۱۶۴۱۱/۱۴۰/د۹۸تاریخ ۹۸/۰۵/۰۹

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجد شرايط (با تایید صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باسابقه کار مرتبط) جهت امور اعلام شده زیر بدین شرح اقدام نمايند.

رديف شرح خدمات برآورد
( ميليون ريال) مبلغ ضمانتنامه (ريال) قيمت اسناد
( ريال) نوع مناقصه نوع تضمين
۱ قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا در شهر جهرم ۱۲.۸۳۸ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ضمانتنامه بانکی با سه ماه اعتبار. چك تضمين شده بانكي یا واریز بحساب بانکی شرکت آبفا فارس

۲ قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا در شهرهای فسا و ششده ۱۲.۷۵۰ ۵۴۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ضمانتنامه بانکی با سه ماه اعتبار. چك تضمين شده بانكي یا واریز بحساب بانکی شرکت آبفا فارس

۱) مدت اجرا پروژه: ۱۲ ماه شمسی و از تاریخ ۰۱/۰۶/۹۸. و قابل تجدید برای دو سال دیگر و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه.
۲)محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: خيابان قدوسي غربي، نبش خيابان سبحاني، شركت آبفا استان فارس، دفتر قراردادها
۳) تاريخ نهايي اخذ اسناد : ۹۸/۰۵/۱۶
۴) تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۸/۰۵/۲۶
۵) تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكت های ارزیابی یا مناقصه : ۹۸/۰۵/۲۷
۶) شماره حساب جهت خرید اسناد مناقصه: (۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شركت آبفا استان فارس) یا پرداخت از طریق دستگاه پوز واقع در واحد امور مالی شرکت آبفا فارس.
۷) تامين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت مي باشد.
۸) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
۹) جهت دريافت اسناد مناقصه، همراه داشتن معرفي نامه کتبی از پیمانکار،كارت ملي و رسید بانکی قیمت خرید اسناد الزامي مي باشد.
۱۰) به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط، مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردرمناقصه ارائه شودترتيب اثر داده نمي شود.
وب سايت جهت بازبيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.
شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول ۹۸/۰۵/۱۲ و نوبت دوم ۹۸/۰۵/۱۴

منافصه