برون سپاری عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب صفاشهر و قادرآباد

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱ مهر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۳ مهر ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۱۴ مهر ۱۳۹۸
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

فرا خوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره ۹۸/۱۴۰/۲۰۸۴۸ تاریخ ۹۸/۰۶/۲۰
شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظردارد از طريق ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت برون سپاری عمليات بهره برداري، تعمير ونگهداري و رفع اتفاقات امورآب و فاضلاب صفاشهر و قادرآباد و انجام عملیات GIS اقدام نمايد. لذا کليه شرکت های داراي رتبه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب ( از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) يا رتبه ۵ و بالاتر در رشته آب با سابقه کار مرتبط در زمینه شبکه توزیع آب شهری دعوت مي گردد نسبت به اخذ اسناد به شرح زير اقدام نمايند.
۱) محل پروژه : شهر صفاشهر و قادرآباد طبق اسناد مناقصه
۲) مدت اجرا پروژه: از تاریخ ۹۸/۰۸/۰۱ به مدت یک سال .
۳) محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادها: خيابان قدوسي غربي، نبش خيابان سبحاني، شركت آب و فاضلاب استان فارس، طبقه۲، دفتر قراردادها
۴) برآورد اوليه : ۳.۸۹۷.۵۷۰.۰۰۰ ريال
۵) تاريخ نهايي اخذ اسناد : ۹۸/۰۷/۰۱
۶) تاريخ نهايي قبول پيشنهادها : ۹۸/۰۷/۱۳
۷) تاريخ كمسيون بازگشايي پاكت "ب" : ۹۸/۰۷/۱۴
به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط، مخدوش و پيشنهادهایي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شودترتيب اثر داده نمي شود
۸) مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع کار : ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ (یکصد و نود و پنج ميليون) ريال
۹) نوع تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:
الف - ضمانتنامه بانكي به نفع شركت آب و فاضلاب استان فارس با سه ماه اعتبار از تاريخ صدور.
ب - چك تضمين شده بانكي به نفع كارفرما
ج – واریز به حساب بانکی شرکت آب و فاضلاب استان فارس
۱۰) قيمت اسناد مناقصه : ۷۰۰.۰۰۰ (هفتصد هزار) ريال ( واريز به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شركت آبفا استان فارس) یا پرداخت از طریق دستگاه پوز واقع در واحد امور مالی شرکت آبفا فارس.
۱۱) تامين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت مي باشد.
۱۲) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در مناقصه درج شده است.
۱۳) جهت دريافت اسناد، همراه داشتن معرفي نامه کتبی از شرکت و كارت شناسایی معتبر الزامي مي باشد.
۱۴) وب سايت جهت بازبيني آگهي مناقصه. www.abfa-fars.ir مي باشد.
شركت آب و فاضلاب استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول ۹۸/۰۶/۲۵ و نوبت دوم ۹۸/۰۶/۳۰

منافصه