آگهی مناقصه خرید لوله پلی اتیلن سایز ۲۲۵ الی ۳۱۵ جهت آبرسانی شهر کوار به شماره ۶۰۰/۲۱۳۰۹ و درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۰

نوع: 
دو مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۷ مهر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۱ مهر ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۲ مهر ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
امورباتزرگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

آگهــي ارزیابی کیفی و مناقصــه عمومی دو مرحله ای ( شماره ۲۱۳۰۹ /۶۰۰ – ۹۸/۰۶/۲۷ )

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی (HDPE- PE100 ) درسایزهای ۲۲۵ ، ۲۸۰ و ۳۱۵ مورد نیاز پروژه آبرسانی به شهر کوار با کیفیت مطلوب مطابق استانداردهای INSO 14427-1 و ۱۴۴۲۷-۲ INSO طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي دو مرحله اي اقدام نمايد لذا از کلیه تولید کنندگان که دارای کد معاملاتی (‌بورس ) میباشند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
 شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۰ می باشد .
 محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
 محل تسليم پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و شيراز ، شركت آبفا استان فارس (ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي ، نبش خیابان سبحانی ، بلوك ۴۰۶ طبقه اول ، واحد دبيرخانه ، کد پستی ۷۱۸۶۸۹۸۴۶۵)
 آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه : یکشنبه ۹۸/۰۷/۰۷
 تاريخ نهايي قبول پيشنهادات : یکشنبه ۹۸/۰۷/۲۱
 تاريخ كمسيون بازگشايي پاكات : دوشنبه ۲۲/۷/۹۸۹۸/۰۷/۲۲ اعتبارات طرح از محل اعتبار عمرانی (بند ب تبصره ۵ اخزا ۸۰۹ اسناد خزانه اسلامی به تاریخ سر رسید ۱۴۰۰/۰۹/۲۳).
 مبلغ تضمين شركت درمناقصه :۱۷۴.۲۲۸.۳۰۰ ریال (فقط بصورت (( ضمانتنامه بانكي – فرآیند ارجاع کار )) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس )
 قيمت اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال ( خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir )
 به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر و خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است .
 این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند ،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.
 نوبت اول آگهي : ۹۸/۰۶/۲۷ نوبت دوم آگهي : ۳۰/ ۰۶/ ۹۸

(( شركت آب و فاضلاب استان فارس ))

منافصه