آگهی مناقصه خرید لوله فولادی سایز ۸ و ۱۲ اینچ جهت آبرسانی به شهر کوار به شماره ۶۰۰/۲۱۳۱۰ و درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۱

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۷ مهر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۱ مهر ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۲ مهر ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
اموربازرگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

آگهــي ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای ( شماره ۲۱۳۱۰/۶۰۰ – ۹۸/۰۶/۲۷) شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خريد لوله فولادی ۸ و ۱۲ اینچ جهت آبرسانی به شهر کوار طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي اقدام نمايد. از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .  شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۱ می باشد .  محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  محل تسليم پيشنهادات : بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال کل مدارک به واحد دبیر خانه شركت آب و فاضلاب استان فارس (شیراز ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي ، نبش خیابان سبحانی ، بلوك ۴۰۶ طبقه اول)  آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : یکشنبه ۹۸/۰۷/۰۷  تاريخ نهايي قبول پيشنهادات : پایان وقت اداری روز یکشنبه ۹۸/۰۷/۲۱  تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات : ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۲  اعتبارات طرح از محل اعتبار عمرانی (بند ب تبصره ۵ اخزا ۸۰۹ اسناد خزانه اسلامی به تاریخ سر رسید ۱۴۰۰/۰۹/۲۳).  مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ۲۰۸.۹۰۹.۸۰۰ ريال (فقط بصورت (( ضمانتنامه بانكي – فرآیند ارجاع کار )) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس )  قيمت اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال ( واريز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت شعبه ميدان معلم كد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۶۰۳۱۷۵ بنام شركت آب و فاضلاب استان فارس)  به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است .  اين آگهي در سايت اينترنتي www.abfa-fars.ir نيز درج گرديده است .  این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند ،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد. نوبت اول آگهی : ۹۸/۰۶/۲۷ نوبت دوم آگهی : ۹۸/۰۶/۳۰ (( شركت آب وفاضلاب استان فارس ))

منافصه