آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره ۶۰۰/۲۷۰۷۷ - ۹۸/۰۸/۲۰ در خصوص خرید ۵۰۰۰ دستگاه کنتور مولتی جت خشک ۱/۲ اینچ

نوع: 
دو مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۰ آبان ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲ آذر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۷ آذر ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۱۸ آذر ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی (شماره ۶۰۰/۲۷۰۷۷    ۹۸/۰۰۸/۲۰)

 

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خريد ۵۰۰۰ دستگاه کنتور مولتی جت  خشک ۱/۲ اینچ با دقت ۱۶۰<=R  طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه جهت ادارات تابعه از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي و ارزیابی کیفی اقدام نمايد لذا از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان دعوت بعمل می آید .

 • محل اخذ اسناد: شيراز، شركت آبفا استان فارس (ميدان مطهري، ابتداي بلوار قدوسي غربي، نبش خیابان سبحانی بلوك ۴۰۶ طبقه اول اتاق ۱۱۰ امور بازرگاني تلفن ۳۸۴۳۵۱۶۴)  و سایت شرکت آب و فاضلاب استان فارس www.abfa-fars.ir پرداخت هزینه خرید اسناد الزامی میباشد .
 • محل تسليم پيشنهادات: شيراز، شركت آبفا استان فارس (ميدان مطهري، ابتداي بلوار قدوسي غربي، نبش خیابان سبحانی، بلوك ۴۰۶ طبقه اول، واحد دبيرخانه)
 • آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه: شنبه ۹۸/۰۹/۰۲  ساعت ۱۵.
 • آخرین تاريخ نهايي قبول پيشنهادات:یکشنبه  ۹۸/۰۹/۱۷  ساعت ۱۵ .
 • تاريخ كمسيون بازگشايي پاكات: دوشنبه ۹۸/۰۹/۱۸  ساعت ۹ صبح .
 • پرداخت از محل اعتبارجاری شرکت میباشد.
 • مبلغ تضمين شركت درمناقصه: ۷۱۷.۵۰۰.۰۰۰  ريال (بصورت ضمانتنامه بانكي ( فرآیند ارجاع کار ) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس)
 • قيمت اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال (واريز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت شعبه ميدان معلم كد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۶۰۳۱۷۵ بنام شركت آبفا فارس)
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است.
 • اين آگهي در روزنامه استانی ، کشوری و سايت اينترنتي www.abfa-fars.ir نيز درج گرديده است.
 • نوبت اول آگهي: ۹۸/۰۸/۲۰                                  نوبت دوم آگهي: ۹۸/۰۸/۲۲

   

                                                                             ((شركت آب و فاضلاب  استان فارس))

منافصه