عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی امور آبفا شهرهای فیروزآباد و میمند

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۸ دی ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۵ دی ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۸ دی ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۹ دی ۱۳۹۸
نام بخش برگزار کننده : 
دفتر امور قراردادها

فرا خوان مناقصه عمومي و ارزیابی کیفی یک مرحله ای شماره ۹۸/۱۴۰/۳۲۷۴۷ تاریخ ۹۸/۱۰/۰۴
شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظردارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت عمليات بهره برداري، تعمير ونگهداري و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی امورآبفا شهرهای فیروزآباد و میمند اقدام نمايد. لذا کليه شرکت های داراي رتبه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب (از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) يا رتبه ۵ و بالاتر در رشته آب با سابقه کار مرتبط در زمینه شبکه توزیع آب شهری دعوت مي گردد نسبت به اخذ اسناد به شرح زير اقدام نمايند.
۱) محل پروژه : حوزه عملکرد امور آبفا شهرهای فیروزآباد و میمند طبق اسناد مناقصه
۲) مدت اجرا پروژه: به مدت ۱۶ ماه.
۳) محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادها: خيابان قدوسي غربي، نبش خيابان سبحاني، شركت آب و فاضلاب استان فارس، طبقه۲، دفتر قراردادها
۴) برآورد اوليه : ۹.۶۲۰.۷۵۰.۰۰۰ ريال
۵) تاريخ نهايي اخذ اسناد : ۹۸/۱۰/۱۵
۶) تاريخ نهايي قبول پيشنهادها : ۹۸/۱۰/۲۸
۷) تاريخ كمسيون بازگشايي پاكت ارزیابی : ۹۸/۱۰/۲۹ و پاکت های مناقصه ۹۸/۱۰/۳۰
به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط، مخدوش و پيشنهادهایي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شودترتيب اثر داده نمي شود
۸) مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع کار : ۴۵۳.۰۰۰.۰۰۰ (چهارصد و پنجاه و سه ميليون) ريال
۹) نوع تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:
الف - ضمانتنامه بانكي به نفع شركت آب و فاضلاب استان فارس با سه ماه اعتبار از تاريخ صدور.
ب - چك تضمين شده بانكي به نفع كارفرما
ج – واریز به حساب بانکی شرکت آب و فاضلاب استان فارس
۱۰) قيمت اسناد مناقصه : ۵۰۰.۰۰۰ (پانصد هزار) ريال ( واريز به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شركت آبفا استان فارس) یا پرداخت از طریق دستگاه پوز واقع در واحد امور مالی شرکت آبفا فارس.
۱۱) تامين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت مي باشد.
۱۲) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در مناقصه درج شده است.
۱۳) جهت دريافت اسناد، همراه داشتن معرفي نامه کتبی از شرکت و كارت شناسایی معتبر الزامي مي باشد.
۱۴) وب سايت جهت بازبيني آگهي مناقصه. www.abfa-fars.ir مي باشد.
شركت آب و فاضلاب استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول ۹۸/۱۰/۰۸ و نوبت دوم ۹۸/۱۰/۱۱

منافصه