اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر داراب پیمان ۱۰

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۳ دی ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۳ بهمن ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۰ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۹
نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل بارتبه ۵ در رشته آب جهت پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر داراب پیمان ۱۰ اقدام نمايد .
۱)محل پروژه : شهرداراب
۲)مدت اجرا ء پروژه : ۱۴ ماه
۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
۴) )برآورد اوليه: ۲۲.۸۹۵.۶۹۲.۲۹۳ ريال.
۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۸/۱۱/۰۳
۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۸/۱۱/۲۰
۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۹۸/۱۱/۲۱ و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۹۸/۱۱/۲۷
۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال .
۱۰) قيمت اسناد ۲۰۰۰۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات طرح فاضلاب شهر داراب ۱۵۰۳۰۰۲۰۷۹ (اوراق بهادار نظیراسناد خزانه اسلامی یا اوراق مشارکت و...) مي باشد.
۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)
۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول۹۸/۱۰/۲۳ و نوبت دوم ۹۸/۱۰/۲۸

منافصه