قرائت کنتور و توزیع قب آب بها و امور مشترکین آبفا در شهرهای نی ریز داراب و...

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۵ دی ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۳ بهمن ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۰ بهمن ۱۳۹۸
نام بخش برگزار کننده : 
دفتر امور قراردادها

فرا خوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره   ۳۱۷۸۳/۱۴۰/د۹۸   تاریخ   ۹۸/۱۰/۲۳

 

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد از طريق تجدید مناقصه عمومي یکه مرحله ای نسبت به انتخاب پيمانكاران واجد شرايط (با تایید گواهی صلاحیت معتبر از اداره کار)به منظور عملیات اعلام شده زیر بدین شرح اقدام نمايند.

 

رديف

شرح خدمات

برآورد

( ميليون ريال)

مبلغ ضمانتنامه (ريال)

قيمت اسناد

( ريال)

نوع تضمين شرکت درفرایند ارجاع کار

۱

قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا در شهرهای نی ریز، داراب، استهبان، مشکان، قطرویه،  زرین دشت، جنت شهر و آباده طشک

۱۶۹۴۱

۶۷۳.۰۰۰.۰۰۰

۵۰۰.۰۰۰

ضمانتنامه بانکی با سه ماه اعتبار.  یاچك تضمين شده بانكي یا  واریز به حساب بانکی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

 

 

 

۱) مدت اجرا پروژه : ۱۲ ماه شمسی و قابل تمدید تا ۲ سال دیگر بر اساس شرایط اسناد.

۲)محل اخذ اسناد مناقصه و  تسليم پيشنهادات: خيابان قدوسي غربي، نبش خيابان سبحاني، شركت آبفا استان فارس، دفتر قراردادها

۳) تاريخ نهايي اخذ اسناد :  ۹۸/۱۱/۰۳

۴) تاريخ نهايي قبول پيشنهادها : ۹۸/۱۱/۱۹

۵) تاريخ كمسيون بازگشايي پاكت های مناقصه ۹۸/۱۱/۲۰

۶) - شماره حساب جهت خرید اسناد مناقصه:  (۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شركت آبفا استان فارس) یا پرداخت از طریق دستگاه پوز واقع در واحد امور مالی شرکت آبفا فارس.

۷) تامين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت مي باشد.

۸) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در مناقصه درج شده است.

۹) جهت دريافت اسناد مناقصه، همراه داشتن معرفي نامه کتبی از پیمانکار،كارت ملي و رسید بانکی قیمت خرید اسناد الزامي مي باشد.

به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط، مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردرمناقصه ارائه شودترتيب اثر داده نمي شود.

وب سايت جهت بازبيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir  مي باشد.

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول ۹۸/۱۰/۲۵                              و                                      نوبت دوم ۹۸/۱۰/۲۸

 

 

منافصه