اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهرسپیدان

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۸ بهمن ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۵ اسفند ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۶ اسفند ۱۳۹۸
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۳۱
نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل بارتبه ۵ در رشته آب جهت پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب سپیدان اقدام نمايد .
۱)محل پروژه : شهر سپیدان
۲)مدت اجرا ء پروژه : ۱۲ ماه
۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
۴) )برآورد اوليه: ۲۶.۴۳۸.۲۴۷.۲۸۸ ريال.
۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۸/۱۱/۱۹
۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۸/۱۲/۰۵
۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۹۸/۱۲/۰۶ و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۹۸/۱۲/۱۱
۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۱.۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال .
۱۰) قيمت اسناد ۲۰۰۰۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات طرح فاضلاب شهر سپیدان۱۵۰۳۰۰۲۱۰۵ (اوراق بهادار نظیراسناد خزانه اسلامی یا اوراق مشارکت و...) مي باشد.
۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)
۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول۹۸/۱۱/۰۸ و نوبت دوم ۹۸/۱۱/۱۳

منافصه