عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی خط محرم به لامرد

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۱۷ اسفند ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

فرا خوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰/۴۱۴۸۵/د۹۸ تاریخ ۹۸/۱۲/۱۴
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي با ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی خط محرم به لامرد، مهر و وراوی و حوزه عملکرد امور آبفا شهر لامرد اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای دارای رتبه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب (از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) و یا رتبه حداقل ۵ یا بالاتر در رشته آب با سابقه کار اجرایی در تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع و انتقال آب (با ارائه مستندات ) دعوت می گردد جهت اخذ اسناد به شرح ذیل اقدام نمايند.
۱) محل اجرا: کل طول خط آبرسانی به لامرد، اشکنان، مهر و وراوی وتاسیسات مربوطه و امور اتفاقات آب شهر لامرد
۲) مدت اجرا: از تاریخ ۹۹/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به مدت ۱۵ ماه شمسی.
۳) مبلغ برآورد: ۱۷.۴۶۹.۵۲۸.۳۱۹(ریال) و از محل اعتبارات جاری آبفا استان فارس
۴) مبلغ تضمین: ۵۸۹.۷۰۰.۰۰۰ ریال
۵)محل اخذ اسناد مناقصه: خيابان قدوسي غربي، نبش خيابان سبحاني، شركت آبفا استان فارس، طبقه۲، امور قراردادها
۶)تاريخ نهايي فروش اسناد : ۹۸/۱۲/۲۷
۷)تاريخ نهايي تحويل پاكات: ۹۹/۰۱/۱۹
۸)تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات: روز۹۹/۰۱/۲۰ بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی و ۹۹/۰۱/۲۳پاکت پیشنهاد قیمت
۹)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۱۰) قيمت اسناد: ۷۰۰.۰۰۰(هفتصد هزار) ريال ( واريز به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴بانك ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شركت آبفا استان فارس) یا پرداخت از طریق دستگاه پوز واقع در واحد امور مالی شرکت آبفا فارس.
۱۱)نوع تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار:
الف - چك تضمين شده بانكي به نفع کارفرما.
ب- ضمانتنامه بانكي به نفع شركت آبفا استان فارس با سه ماه اعتبار از تاريخ صدور.
ج – واریز وجه نقد به حساب شرکت آبفا استان فارس(شماره حساب اعلامی از طرف امور مالی آبفا فارس)
۱۲) جهت دریافت اسناد، همراه داشتن معرفی نامه کتبی از شرکت و کارت ملی معتبر الزامی می باشد.
۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
۱۴) وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه. www.abfa-fars.ir مي باشد .
شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول ۹۸/۱۲/۱۷ و نوبت دوم ۹۸/۱۲/۲۵

منافصه