پروژه اجرای سپتیک و بخشی از خطوط فاضلابرو و انشعابات پراکنده شهر نورآباد

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۸ اسفند ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۳۴
نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل بارتبه ۵ در رشته آب جهت پروژه اجرای سپتیک و بخشی از خطوط فاضلابرو و انشعابات پراکنده نواحی A,B,F,G شهر نورآباد اقدام نمايد .
۱)محل پروژه : شهرنورآباد
۲)مدت اجرا ء پروژه : ۱۲ ماه
۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
۴) )برآورد اوليه: ۱۸.۶۷۷.۷۰۸.۴۱۳ ريال.
۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۹/۰۱/۲۰
۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۹/۰۲/۰۷
۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۹۹/۰۲/۰۸ و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۹۹/۰۲/۱۳
۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ريال .
۱۰) قيمت اسناد ۲۰۰۰۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات طرح فاضلاب شهر داراب ۱۵۰۳۰۰۲۱۷۸ (اوراق بهادار نظیراسناد خزانه اسلامی یا اوراق مشارکت و...) مي باشد.
۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)
۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول۹۸/۱۲/۲۸ و نوبت دوم ۹۹/۰۱/۱۱

منافصه