آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نصب راه اندازی و آموزش دو دستگاه سوییچ نکسوس و یکدستگاه Data Domain به شماره ۶۰۰/۱۰۶۲ - ۹۹/۰۲/۰۸

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
اموربازرگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

آگهــي مناقصه عمومی یک مرحله ای   ( شماره  ۱۰۶۲  /۶۰۰ ۹۹/۰۲/۰۸) 

 

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خريد ، نصب ، راه اندازی و آموزش دو دستگاه سوییچ نکسوس و یکدستگاه  Data Domain طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طريق مناقصه عمومي یک مرحله اي اقدام نمايد. از کلیه عرضه کنندگان جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

 • قيمت اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال ( واريز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت شعبه ميدان معلم كد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۶۰۳۱۷۵  بنام شركت آب و فاضلاب استان فارس)
 • محل اخذ اسناد : امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس ( خ قدوسی غربی ، نبش خ سبحانی ، طبقه اول اتاق ۱۱۰ ) یا سایت اینترنتی www.abfa-fars.ir  . (با ارائه فیش واریزی خرید اسناد یا خرید از طریق دستگاه پوز واقع در شرکت ، اگر اسناد را از سایت دریافت شد حتما میبایست فیش واریزی را به شماره ۳۸۴۳۵۱۶۴-۰۷۱ فکس شود)
 • محل تسليم پيشنهادات : دبیرخانه شركت آب و فاضلاب استان فارس (شیراز ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي ، نبش خیابان سبحانی ، بلوك ۴۰۶ طبقه اول)
 • آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه: چهارشنبه  ۹۹/۰۲/۱۷
 • تاريخ نهايي قبول پيشنهادات : پایان وقت اداری روز شنبه  ۹۹/۰۲/۲۷
 • تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات : ساعت ۹ صبح روز یک شنبه  ۹۹/۰۲/۲۸
 • محل پرداخت : اعتبارات جاری شرکت .
 • مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ۳۰۵.۶۰۰.۰۰۰ ريال (بصورت ضمانتنامه بانكي در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس )
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است .

   

  نوبت اول آگهی : ۹۹/۰۲/۰۸                              نوبت دوم آگهی : ۹۹/۰۲/۱۰

   

                                                                                                   (( شركت آب و فاضلاب  استان فارس  ))

منافصه