عملیات امور حمل و نقل و ماموريت هاي درون شهري و برون شهري خود در حوزه عملكرد طرحهاي عمراني

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۳ شهریور ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۲ شهریور ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۳۰ شهریور ۱۳۹۹
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

فرا خوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۶۰
شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي با ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت عملیات امور حمل و نقل و ماموريت هاي درون شهري و برون شهري خود در حوزه عملكرد طرحهاي عمراني اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های تایید صلاحیت شده اداره کار، رفاه و تامین اجتماعی با کد حمل و نقل ، جهت انجام امور فوق دعوت می گردد نسبت به اخذ اسناد به شرح ذیل اقدام نمايند.
۱)محل پروژه : حوزه عملكرد آب و فاضلاب استان فارس
۲)مدت اجرا پروژه : ۱۲ماه شمسی از تاريخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ و حداکثر ۲۴ ماه بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه
۳)محل اخذ اسناد مناقصه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
۴)برآورد اوليه : ۲۲۰۴۰ میلیون ريال
۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد : ۹۹/۰۶/۱۲
۶)تاريخ نهايي تحويل پاكت های مناثصه و قبول پیشنهادات : ۹۹/۰۶/۲۹
۷)تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكت های مناقصه: ۹۹/۰۶/۳۰
۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹)مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: ۱.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیارد و یکصد و ده میلون) ريال
۱۰)نوع تضمين شركت در فرایند ارجاع کار :
الف - چك تضمين شده بانكي به نفع کارفرما.
ب- ضمانتنامه بانكي به نفع شركت آبفا استان فارس با سه ماه اعتبار از تاريخ صدور.
۱۱) قيمت اسناد ۵۰۰.۰۰۰ (پانصد هزار) ريال به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
۱۲) كليه هزينه هاي مربوط به درج آگهي در روزنامه کثیرالانتشار(دو نوبت) به عهده برنده مناقصه مي باشد.
۱۳) اعتبارات طرح از محل اعتبارات طرح های استانی و ملی مي باشد.
۱۴) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
۱۵) وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه. www.abfa-fars.ir مي باشد.
۱۶) این آگهی در سامانه تـدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گـردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی می گردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری می بایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.
شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول ۹۹/۰۶/۰۳ و نوبت دوم ۹۹/۰۶/۱۰

منافصه