پروژه احداث مخزن بتنی فتح آباد مرودشت

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۶ شهریور ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی

 

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۶۱

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل  بارتبه ۵ در رشته آب و یا ابنیه جهت  پروژه احداث مخزن بتنی فتح آباد مرودشت   اقدام نمايد .

۱)محل پروژه : شهر مرودشت

۲)مدت اجرا ء پروژه : ۲ ماه

۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

۴) )برآورد اوليه: ۵.۸۶۶.۳۲۳.۶۲۰ ريال.

۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۹/۰۶/۱۳

۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۹/۰۶/۲۶

۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۹۹/۰۶/۲۹  و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۹۹/۰۶/۳۰

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰ ريال .

۱۰) قيمت اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی و استانی مي باشد.

۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)

۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.

۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

 

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 

 

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت ۹۹/۰۶/۰۶  و نوبت دوم ۹۹/۰۶/۱۰

منافصه