انتخاب پيمانكاران واجد شرايط داراي گواهینامه صلاحیت معتبر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب (از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)جهت عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان زرین دشت

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۳ مهر ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۲ مهر ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۸ مهر ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۹ مهر ۱۳۹۹
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

 

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۶۳   

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجد شرايط داراي گواهینامه صلاحیت معتبر  بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب (از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)جهت عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان زرین دشت اقدام نمايد .

۱)محل پروژه : روستاهای حوزه عملکرد امور آبفا زرین دشت

۲)مدت اجرا ء پروژه : یکسال

۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

۴) )برآورد اوليه: ۷.۹۹۹.۲۸۳.۶۰۰ ریال.

۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۹/۰۷/۱۲

۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۹/۰۷/۲۸

۷)تاريخ كمیسيون بازگشايي پاکات ارزیابی: ۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰.۳۰ صبح و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱.۳۰ صبح

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹)مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال .

۱۰) قيمت اسناد ۵۰۰.۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات عمرانی۶۰۱ ف۱۵۰۳۰۰۳  و ۲۰۱ف۱۵۰۳۰۰۳   مي باشد.

۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)

۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.

۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

 

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 

 

                                                                                   شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول  ۹۹/۰۷/۰۳  و نوبت دوم ۰۷/۰۷/۰۷

منافصه