آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۳۳۶۰۷ در خصوص خرید سه دستگاه الکتروپمپ wkl v4 150-3b عمودی ۱۶۰ کیلووات جهت ایستگاه پمپاژ شرق مرودشت درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۶۹

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۹ مهر ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۶ مهر ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۷ مهر ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۸ مهر ۱۳۹۹
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
شرکت آب و فاضلاب استان فارس

آگهــي و  اسناد  مناقصه عمومی یک مرحله ای   ( شماره ۳۳۶۰۷  /۶۰۰ ۹۹/۰۷/۰۹ )

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خريد سه دستگاه الکتروپمپ    Wkl V4 150-3B  عمودی ۱۶۰ کیلووات( ۱۵۰۰دور )  طبق شرایط درج شده در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي یک مرحله اي اقدام نمايد. از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان  جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

 • شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۶۹   می باشد .
 • محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
 • محل تسليم پيشنهادات : بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  و ارسال کل مدارک به واحد دبیر خانه  شركت آب و فاضلاب استان فارس (شیراز ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي ، نبش خیابان سبحانی ، بلوك ۴۰۶ طبقه اول)
 • آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : چهارشنبه  ۹۹/۰۷/۱۶
 • حداکثر تاريخ نهايي قبول پيشنهادات : بارگذاری در سامانه و تحویل پاکات به دبیرخانه ساعت ۱۴  یکشنبه  ۹۹/۰۷/۲۷
 • تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات  ضمانت و قیمت : ساعت ۹ صبح روز دوشنبه  ۹۹/۰۷/۲۸
 • اعتبارات طرح از محل اعتبار عمرانی ( صندوق توسعه ملی (نقد) پرداخت منوط به تحویل کامل ، ارسال صورتحساب و طی شدن مراحل اداری می باشد ).
 • مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ريال (بصورت ضمانتنامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار ) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس )
 • قيمت اسناد ۰۰۰/۲۰۰ ريال ( واريز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت شعبه ميدان معلم كد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۶۰۳۱۷۵  بنام شركت آب و فاضلاب استان فارس فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود و خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است .
 • اين آگهي در سايت اينترنتي www.abfa-fars.ir  نيز درج گرديده است .
 • این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند ،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

  نوبت اول آگهی : ۹۹/۰۷/۰۹                            نوبت دوم آگهی : ۹۹/۰۷/۱۲

   

                                                                                                   (( شركت آب وفاضلاب  استان فارس  ))

منافصه