پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه دادین – بالاده کازرون

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۹ مهر ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۶ مهر ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۶ آبان ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۷ آبان ۱۳۹۹
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

 

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۶۶ 

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل  بارتبه ۵ در رشته آب جهت  پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه دادین بالاده کازرون اقدام نمايد .

۱)محل پروژه :  دادین بالاده شهرستان کازرون

۲)مدت اجرا ء پروژه : ۵ ماه

۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

۴) )برآورد اوليه: ۱۲۸.۸۶۲.۵۹۵.۴۱۰ ريال.

۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۹/۰۷/۱۶

۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۹/۰۸/۰۶

۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۹۹/۰۸/۰۷  و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۹۹/۰۸/۱۰

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۶.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰  ريال .

۱۰) قيمت اسناد ۲۰۰۰۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

۱۱)اعتبارات طرح از محل صندوق توسعه ملی ، بنیاد برکت ، تنش آبی و کلیه اعتبارات استانی به شماره طرح   ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ مي باشد.

۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)

۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.

۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

 

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 

 

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول۹۹/۰۷/۰۹  و نوبت دوم ۹۹/۰۷/۱۳

منافصه