پروژه برق رسانی به مجموعه هرم چغان شهرستان لارستان

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۷ آبان ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۷ آبان ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱ آذر ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲ آذر ۱۳۹۹
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۷۳
نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل بارتبه ۵ در رشته نیرو جهت پروژه برق رسانی به مجموعه هرم چغان شهرستان لارستان اقدام نمايد .
۱)محل پروژه : شهرستان لارستان
۲)مدت اجرا ء پروژه : ۲ ماه
۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
۴) )برآورد اوليه: ۴.۵۵۴.۰۷۶.۰۹۵ ريال.
۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۹/۰۸/۱۷
۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۹/۰۹/۰۱
۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۹۹/۰۹/۰۲ و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۹۹/۰۹/۰۴
۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال .
۱۰) قيمت اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و بنیاد برکت و سه درصد با کد طرح ۱۵۰۳۰۰۳۱۲۴ مي باشد.
۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)
۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت ۹۹/۰۸/۰۷ و نوبت دوم ۹۹/۰۸/۱۲

منافصه