خرید و نصب پکیج تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر امام رضا (ع) شهر لپویی

نوع: 
دو مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۶ تیر ۱۴۰۰
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۶ تیر ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۳ مرداد ۱۴۰۰
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

 

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ۲۰۰۰۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۳

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي دو مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل  رتبه بندی پایه ۴رشته آب وهمزمان از همکاران مشاور دارای گواهینامه صلاحیت رتبه ۳ در رشته تاسیسات و تجهیزات تخصص آب و فاضلاب و یا حداقل پایه ۴ طرح و ساخت در رشته تاسیسات و تجهیزات تخصص آب و فاضلاب جهت پروژه خرید و نصب پکیج تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر امام رضا (ع) شهر لپویی مشروط بر دارا بودن ظرفیت کاری آزاد از نظر تعداد کار و حجم ریالی کار به روش EPC  اقدام نمايد .

۱)محل پروژه :  شهر لپویی

۲)مدت اجرا ء پروژه : ۶ ماه اجرا و ۶ ماه دوره بهره برداری

۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

۴) )برآورد اوليه: ---- ريال.

۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی کیفی : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ 

تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی فنی : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال .

۱۰) قيمت اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات طرح زیر ساخت مسکن مهر (سهم دولت) با شماره ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۵ و اعتبارات سهم وزارت راه و شهر سازی از محل اعتبارات بند "ب" تبصره ۸  که از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت  و غیره پرداخت میگردد مي باشد.

۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار و قابل تمدید)

۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ پاکت ضمانتنامه (الف)علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول ۱۴۰۰/۰۴/۰۶  و نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

منافصه