پروژه کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در شهرک ایثار شهرستان خرامه

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۰ مهر ۱۴۰۰
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۱۱ مهر ۱۴۰۰
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

 

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ۲۰۰۰۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۸

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل  بارتبه ۵ در رشته کاوشهای زمینی  پروژه کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در شهرک ایثار شهرستان خرامه اقدام نمايد .

۱)محل پروژه :  شهر خرامه

۲)مدت اجرا ء پروژه : ۳ ماه

۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

۴) )برآورد اوليه: ۱۰.۸۶۸.۸۵۲.۲۳۲ ريال.

۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱  و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰  ريال .

۱۰) قيمت اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات احداث، تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی به شماره ۱۰۸ف۱۵۰۳۰۰۳ که از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت  و غیره پرداخت میگردد مي باشد.

۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار و قابل تمدید)

۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ پاکت ضمانتنامه (الف)علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

 

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 

 

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول ۱۴۰۰/۰۶/۱۶  و نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

منافصه