اطلاعات تفصیلی هزینه کرد

اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه

 

صورت مالی میاندوره سال ۱۴۰۱ ۱۲.۱MB
صورت مالی  سال ۱۴۰۰ ۱۰.۸MB
صورت مالی سال ۱۳۹۹ ۱۱.۷MB
صورت مالی سال ۱۳۹۸ ۹۵۴KB