امور آبفا زرقان

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۲۶۲۲۰۳۳ ۳۲۶۲۵۱۵۱  
۳۲۶۲۲۰۵۰    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره خسرو خاکسار ۰۹۱۷۸۲۸۸۶۳۱
مسئول مشتركين محمدحسين هادي  
مسئول بهره برداري محمد حسين غلامي  

 

آدرس : بلوار شهيد بخشنده

پست الكترونيك: zarghan-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي زرقان