امور آبفا سروستان

 

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۷۸۴۴۰۰۲ ۳۷۸۴۲۲۰۲ ۱۲۲
۳۷۸۴۲۴۱۹    
۳۷۸۴۲۲۰۰    
۳۷۸۴۲۲۰۱    

  

سمت نام تلفن همراه
رییس اداره محسن پویا مهر  
مسئول مشتركين محسن روحانی  
مسئول بهره برداري هرمز طهماسبي