امور آبفا سروستان

 

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۷۸۴۴۰۰۲ ۳۷۸۴۲۲۰۲ ۱۲۲
۳۷۸۴۲۴۱۹    
۳۷۸۴۲۲۰۰    
۳۷۸۴۲۲۰۱    

  

سمت نام تلفن همراه
سرپرست اداره کامران محمدی  
مسئول مشتركين محسن روحانی  
مسئول بهره برداري هرمز طهماسبي