امور آبفا گراش

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۴۵۳۹۲۰ ۵۲۴۵۳۰۲۰ ۱۲۲
۵۲۴۵۰۵۰۵    
۵۲۴۵۲۹۷۹    
     

  

 

سمت نام تلفن همراه
مدیر امور محمد صادق جباري ۰۹۱۷۷۳۲۷۱۸۳
مسئول مشتركين جمشيد زارع  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
 

پست الكترونيك: gerash-at-abfa-fars.ir