ايج

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۳۲۹۲۲۲۵ ۵۳۲۹۲۸۵۷  
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره حبيب ا... كوهكن ۰۹۱۷۱۳۰۶۹۱۰

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : eej-at-abfa-fars.ir