تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب

در زیر لینک های دسترسی به تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب قراردارد. لطفا برای مشاهده هر صفحه از لینک مربوطه استفاده نمایید. فرمت فایل jpg می باشد.
 

نامه ابلاغ تعرفه وزیر محترم نیرو ۶۸KB
صفحه ۱ ۱۲۵KB
صفحه ۲ ۱۳۰KB
صفحه ۳ ۱۸۰KB
صفحه ۴ ۱۷۰KB
صفحه ۵ ۱۷۰KB
صفحه ۶ ۱۵۰KB
صفحه ۷ ۷۰KB
صفحه ۸ ۷۰KB