جنت شهر

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۳۶۴۳۲۴۲ ۵۳۶۴۳۲۴۱ ۱۲۲
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره فرهاد کریمی راد  
مسئول مشتركين حميدرضا رضايي  
مسئول بهره برداري محمدباقر رهبر  

 

آدرس : بلوار امام خميني (ره)

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : janatshahr-at-abfa-fars.ir