جهرم

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۴۴۴۹۳۷۹ ۵۴۴۴۸۹۹۷ ۱۲۲
۵۴۴۴۶۹۰۴    
۵۴۴۴۶۶۹۰    
۵۴۴۴۶۶۹۱    
۵۴۴۴۶۹۰۱  

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره ابوالفضل پژوهش ۰۹۱۷۷۹۱۴۵۷۱
مسئول مشتركين مجتبي مومن زاده ۰۹۱۷۱۹۰۲۵۴۹
مسئول بهره برداري كاظم جعفري ۰۹۱۷۷۹۱۳۱۷۷

 

آدرس : بلوار ارشاد

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: jahrom-at-abfa-fars.ir