دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین،تصفیه و خطوط انتقال

مجتبی متوسل

سمت :مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین،تصفیه و خطوط انتقال

تلفن :

نمابر:

آدرس ایمیل: