دفتر بهره برداری و توسعه تصفیه خانه فاضلاب

رضا خطیبی

سمت : مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تصفیه خانه فاضلاب

تلفن :

نمابر:

آدرس ایمیل: