دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب

محمدباقر بستانیان

سمت : مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲  داخلی(۲۹۰)

نمابر:

آدرس ایمیل: