دفتر سرمایه گذاری،تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

خسرو خاکسار

سمت : مدیر دفتر سرمایه گذاری،تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲  داخلی(۳۴۴)

نمابر:

آدرس ایمیل: