دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان

جمشید رضایی پور

سمت : مدیر دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان

تلفن : ۳۲۲۹۰۴۱۶

نمابر:

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیتها:

  • اهتمام به گسترش ظرفیت های ارتباطی و لزوم ارائه خدمات غیرحضوری با ویژگی های کارآمد، یکپارچه، انعطاف پذیر، امن، دسترس پذیر، هوشمند، چابک، شفاف و مکان محور
  • همکاری در آگاهی بخشی به منظور شناساندن مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان مردم جهت تسهیل ارتباط با استفاده از ابزار اطلاع رسانی
  • حصول اطمینان از بهره گیری از سامانه های کاربردی ارتباط با مشتری (CRM)
  • توسعه و تعمیم خدمات غیر حضوری به عنوان پیشخوان شرکت آب و فاضلاب در تمامی زمینه های کاری و خدمات قابل ارائه از طریق درگاههای ورودی (تلفن، وبگاه، رایانامه، پیامک، شبکه های مجازی و ...)
  • ارائه خدمات در بخش های پاسخگویی، اطلاع رسانی و ثبت درخواست های فوریتی و غیرفوریتی بصورت ۲۴ ساعته در طول هفته
  • پایش عملکرد حوزه های کاری شرکت از طریق ثبت داده ها در بخش پاسخگویی و موارد قابل پیگیری، بررسی اشکالات پیش آمده در گزارشات کارشناسی از نظر کیفیت و زمان ارائه خدمات، ارتباط با واحدهای مربوطه و بخش نظر سنجی مشترکین برای ارائه بازخورد و پیگیری موارد ارجاعی
  • بررسی نتایج اقدامات واحدهای عملیاتی و اجرایی با استفاده از روشهای نظرسنجی تلفنی و الکترونیکی و ارائه آن به مسئولین ذیربط و در صورت نیاز ارائه نتایج اقدامات به گروه پیگیری
  • تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج نظر سنجی ها و ارائه آن به مسئولین ذیربط به منظور بهبود مستمر ارتباط با ذینفعان شرکت
  • مستند سازی وقایع و رویدادها و تحلیل دائمی اطلاعات و ارایه گزارشهای مورد نیاز