سده

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۴۵۹۳۱۶۷ ۴۴۵۹۲۳۲۲  
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره محمدرضا مومنی  
مسئول مشتركين زالي احمدي  
مسئول بهره برداري حسينعلي حیدري  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : sedeh@abfa-fars.ir