سورمق

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۷۱ ۴۴۳۷۳۹۳۹ ۴۴۳۷۴۶۵۶  
۴۴۳۷۴۶۵۰    
۴۴۳۷۳۸۳۹    
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره محمد علي آزادي ۰۹۱۷۱۵۱۹۲۵۶
مسئول مشتركين هومان عباس پور ۰۹۳۷۶۹۲۷۸۹۷

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : sourmagh-at-abfa-fars.ir