شرح وظایف

  • پيگيري پروژههاي مرتبط با GIS كه براساس سياست هاي دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تعيين شده است
  • پيگيري و هماهنگي امور مربوط به تهيه نقشه ها و ايجاد مكانيزم بروز نگهداشتن اطلاعات مكاني در كليه بخش ها
  • پيگيري جهت تهيه اطلاعات توصيفي و مكاني در شهرهاي تحت پوشش و ساماندهي آن
  • پيگيري و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع با هماهنگي واحدهاي ذيربط
  • شناسائي نيازهاي مرتبط با GIS در واحدهاي مختلف و همكاري در برنامه ريزي جهت رفع نيازها و ارائه خدمات
  • پيگيري و نظارت بر پروژههاي مرتبط با GIS با هماهنگي مدير دفتر و واحدهاي ذيربط