فراشبند

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۸۷۵۲۴۱۶ ۳۸۷۵۳۰۴۳ ۳۸۸۵۲۵۵۶
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره ناصر فرجی ۰۹۱۷۳۲۳۸۴۰۵
مسئول مشتركين عنايت الله بحراني فرد  
مسئول بهره برداري جمشيدي ۰۹۱۷۳۱۲۴۱۴۶

 

آدرس : انتهاي خيابان ساحلي

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: farshband@abfa-fars.ir